Przyłącza elektryczne

Przyłącze elektryczne jest to urządzenie lub zespół urządzeń łączących sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W przyłączu znajduje się zabezpieczenie główne obiektu budowlanego oraz układ pomiarowy służący do rozliczeń z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej. Wartość zabezpieczenia głównego (przedlicznikowego) określona jest w „Warunkach Technicznych Przyłączenia” i uzależniona jest od wysokości mocy przyłączeniowej. Wysokość mocy przyłączeniowej określa wnioskodawca (właściciel obiektu). Na wysokość mocy zamówionej ma wpływ ilość i rodzaj urządzeń (odbiorników) zainstalowanych w obiekcie. Przed określeniem mocy zamówionej warto skonsultować się ze specjalistą od instalacji elektrycznych (projektant, przedstawiciel Zakładu Energetycznego).

Istnieją dwa podstawowe rodzaje przyłączy:

» przyłącze kablowe

- nasza instalacja połączona jest z siecią energetyczną kablem podziemnym. Miejscem połączenia instalacji do sieci jest najczęściej złącze kablowo-pomiarowe lub kablowe. Samo złącze (estetyczna skrzynka) usytuowane jest w granicy działki. W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne (do których użytkownik nie ma dostępu – są one własnością Zakładu Energetycznego). Złącze może też być umieszczone w murze budynku, jednak większość Zakładów Energetycznych odchodzi od tego rozwiązania.
Przyłącze kablowe można wykonać zarówno z linii kablowej jak i napowietrzanej.

» przyłącze napowietrzne

- możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ze względu na walory estetyczne tego typu przyłącza wykonuje się już bardzo rzadko.

Najdogodniejszym rozwiązaniem jest usytuowane w granicy działki złącze kablowo-pomiarowe, czyli takie, w którym zamontowany jest licznik energii elektrycznej i zabezpieczenia główne. Ma ono tę zaletę, że postawione już na początku budowy zastępuje skrzynkę budowlaną. Dodatkowo umożliwia dokonywanie odczytu stanu licznika podczas nieobecności użytkownika.

Procedura przyłączenia do sieci

W celu możliwości korzystania z energii elektrycznej w danym obiekcie musimy wykonać dwa kroki:

1. podłączyć instalację do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego,
2. zawrzeć „Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”.

Dokonując zakupu działki budowlanej koniecznie sprawdźmy, czy zasilanie energetyczne terenu, na którym leży działka, przewidziane jest w zatwierdzonym „miejscowym planie zagospodarowania terenu”. Bowiem tylko w tym przypadku skorzystasz z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej. W innej sytuacji musisz liczyć się z kosztami wyliczonymi na podstawie rzeczywistych, indywidualnych kosztów przyłączenia.

Przyłączenie nowych obiektów

Zgodnie z obowiązującym prawem za wykonanie przyłącza odpowiada Zakład Energetyczny, na którego terenie działania znajduje się budynek.

Aby przyłączyć nowy obiekt do sieci energetycznej, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Energetycznego, pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wypełniając „Wniosek o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia” należy podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci Zakładu (w przypadku instalacji standardowych moc pomogą nam określić pracownicy Zakładu), w przypadku instalacji i użytkowania energii elektrycznej ponadstandardowo, potrzebną moc określi nam projektant instalacji (niektóre Zakłady Energetyczne oferują również profesjonalne doradztwo w tym zakresie).

Druk wniosku pobierzemy we właściwym terenowo Zakładzie Energetycznym (lub z jego strony internetowej, jeżeli dany Zakład udostępnia taką usługę). Najlepiej jednak udać się osobiście do Biura Obsługi Klienta danego zakładu, gdzie można taki druk pobrać i z pomocą pracownika poprawnie go wypełnić.

Przepraszamy - komentarze chwilowo wyłączone