Konserwacja urządzeń BHP

Pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka konserwatora powinien:

posiadać odpowiednie kwalifikacje udokumentowane odpowiednim kierunkowym wykształceniem lub posiadać ukończone kursy zawodowe,
posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne
przejść stosowne przeszkolenie BHP, oraz własnoręcznie podpisać odpowiednią dokumentację dotyczącą szkolenia ,
przejść przeszkolenie w celu zapoznania się ze stanowiskiem pracy, tj. obiektem i urządzeniami podlegającymi obowiązkom służbowym,
przejść badania lekarskie, i uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na wskazanym stanowisku.

Czynności jakie elektryk konserwator powinien wykonać przed przystąpieniem do pracy:

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy elektryk powinien wyłączyć urządzenie lub instalację elektroenergetyczną.
Wyłączenie powinno być wykonane w taki sposób, aby uzyskać widoczną przerwę w obwodach zasilających urządzenie lub instalację(widoczność przerwy z miejsca wykonywania prac nie jest warunkiem koniecznym).
Za widoczną przerwę należy uważać:
a)widoczne otwarcie zestyków łącznika na odległość bezpieczną,
b) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych,
c)zdemontowanie części obwodu elektrycznego.
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:
a)Sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie.
b) Zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
c) Uziemić wyłączone urządzenie.
d) Wywiesić odpowiednie tablice ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne ewentualnie ogrodzić teren wykonywanych prac żeby uniemozliwić dostęp osób postronnych do miejsca wykonywanych prac naprawczych.

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych:

Jednoosobowo mogą być wykonywane tylko prace w warunkach niezaliczonych do szczególnie zagrażających zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
Prace wykonywane poza stałymi pomostami roboczymi na wysokości powyżej 1 metra od poziomu podłoża mogą być prowadzone tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych chroniących przed upadkiem z wysokości, np. podnośników, pomostów, rusztowań, szelek bezpieczeństwa oraz właściwych dla danego rodzaju prac narzędzi i środków ochrony indywidualnej.
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników. Do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego zalicza się między innymi prace:
konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem,
wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,
przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych,

Zabonione jest:

Wykonywania jakichkolwiek czynności przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych przez osoby nieupoważnione (bez świadectwa kwalifikacyjnego).
Przystępowania do wykonywania jakichkolwiek czynności przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych bez sprawdzenia braku napięcia.
Eksploatowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych bez osłon, ochron i innych przewidzianych dla tych urządzeń zabezpieczeń.
Zdejmowania osłon z części ruchomych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w czasie ruchu.
Wykonywania przez osoby nieupoważnione zmian osłon, ochron i innych istniejących zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
Podczas oględzin urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zdejmowania osłon i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia na konstrukcje oraz zbliżania się do nieosłoniętych części urządzeń i instalacji znajdujących się pod napięciem.
Wykonywania robót w warunkach złej widoczności w miejscu pracy.

Zalecenia końcowe:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
W przypadkach innych zaistniałych zagrożeń natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.
W przypadku nastąpienia porażenia prądem elektrycznym, porażonego należy natychmiast uwolnić spod działania prądu elektrycznego z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków bez narażania życia innych osób. Oraz w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej osobiście, lub przez osobę przeszkoloną.
Każdy pracownik jest zobowiązany przerwać pracę, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie zdrowia i życia wykonujących pracę.
Podstawowy sprzęt ochronny, przypisany do obowiązków oraz stanowiska pracy należy utrzymywać w czystości oraz konserwować. Przed każdym użyciem wymagane jest sprawdzenie stanu oraz poprawności działania sprzętu .
Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

Inne ciekawe wpisy:

  1. ELEKTRYK NA BUDOWIE BHP I. UWAGI OGÓLNE. 1. Roboty elektryczne na budowie to prace...
  2. Pomiar rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe...

Przepraszamy - komentarze chwilowo wyłączone