ELEKTRYK NA BUDOWIE BHP

I. UWAGI OGÓLNE.
1.
Roboty elektryczne na budowie to prace związane z wykonawstwem tymczasowych sieci instalacji maszyn, prace na otwartym terenie oraz w budynkach w trakcie ich realizacji.
2.
Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ukończył szkołę zawodową o specjalności elektryka ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został zapoznany z przepisami bhp.
3.
Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową.
4.
Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.
II. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
1.
Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.
2.
Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim porażeniem.
3.
Przygotować niezbędne tablice ostrzegawcze.
4.
Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne.
III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.
Wykonywanie tymczasowych i stałych instalacji elektrycznych w obiektach.
1.
Przy zakładaniu instalacji tymczasowych w nowo wznoszonych budynkach należy:
- obwody oświetleniowe przyłączać w skrzynkach rozdzielczych do napięcia 24 V,
- do przenośnych opraw oświetleniowych 12 lub 24 V oraz do podłączenia przenośnych
transformatorów używać przewodów o podwójnej izolacji (II klasa ochronności),
- w obwodach siłowych i grzejnych stosować środki przeciwporażeniowe ochrony
dodatkowej.
2.
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3.
Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
4.
Na każdym słupie linii napowietrznej znajdującym się na placu budowy powinien być umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej.
5.
Skrzyżowanie dróg kablowych z liniami należy zabezpieczyć bramkami ograniczającymi wysokość pojazdu, ustawionymi po obu stronach linii na granicy strefy niebezpiecznej.
6.
Roboty na liniach napowietrznych niskiego napięcia należy wykonywać co najmniej
przez dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami „E” i „D”.
7.
Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.
8.
Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.
9.
W miejscu pracy przewody linii wyłączonej spod napięcia należy uziemić przez wykonanie zarzutki. Zarzutka spełnia swoje wymagania jedynie w liniach o przewodach nieizolowanych.
10.
Na słup należy wchodzić od strony przeciwnej do naciągu przewodów.
11.
Pracując na wysokości podawać przewody za pomocą linki przytrzymywanej przez pracownika, znajdującego się na linii.
12.
W przypadku samoczynnego wyłączenia się linii, podczas dokonywanej na niej pracy, kiedy pracowali na niej ludzie, linię należy ponownie skontrolować przed ponownym włączeniem.
13.
W przypadkach wyjątkowych prace na linii można wykonywać pod napięciem pod warunkiem zachowania niezbędnych środków i pod nadzorem oraz przy zastosowaniu sprzętu ochrony osobistej (rękawice i buty dielektryczne, hełm itp.).
14.
Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez połączenie wszystkich żył z pancerzem.
15.
Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.
16.
Prace z masa kablowa powinny być wykonywane w okularach i rękawicach.
17.
Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jedynie na pisemne polecenie upoważnionej przez kierownictwo osoby oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac, posiadającej uprawnienia „D”.
18.
Instalowanie środków obostrzonej ochrony przeciwporażeniowej w miejscach krańcowego zagrożenia powinno być wykonywane pod nadzorem elektryka konserwatora urządzeń elektroenergetycznych, który przed dopuszczeniem ich do pracy powinien sprawdzić prawidłowość i skuteczność środków ochrony.
19.
Roboty wewnątrz strefy niebezpiecznej powinny odbywać się zgodnie z opracowanymi szczegółowymi wytycznymi bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych.
UWAGA!
Praca ludzi i maszyn budowlanych w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych (linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych) grozi porażeniem.
Praca na wysokości.
1.
Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, klamer, słupów itp.
2.
Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej.
3.
Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty.
4.
Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia usuwać niezwłocznie.
5.
Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze.
IV. ZABRANIA SIĘ:

użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

naprawy bezpieczników poprzez drutowanie,

pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych,

w czasie wykonywania robót na słupach zbliżania się osób postronnych,

podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości,

powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed wyłączeniem pracowali ludzie,

mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, stojaków elektrycznych itp.
V. UWAGI KOŃCOWE.
1.
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie swojego przełożonego
2.
Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien znajdować się u kierownika budowy.
3.
Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na:
- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu,
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia
lekarza),
- udzielenie pierwszej pomocy,
- niezwłocznym wezwaniu lekarza.
4.
Każdy pracownik na budowie powinien przestrzegać zasad i przepisów zawartych w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie można zostać ukaranym.

Przepraszamy - komentarze chwilowo wyłączone